Thiết kế logo Thuế Đồng Nai

Cục thuế Đồng Nai

  • Địa chỉ: 87 Cách Mạng Tháng Tám, Quang Vinh, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
  • Điện thoại: 0251 3846 718
  • Tỉnh: Đồng Nai
  • Đơn vị thiết kế logo: CIT Group

 Vị trí và chức năng

  1. Cục Thuế ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Cục Thuế) là tổ chức trực thuộc Tổng cục Thuế, có chức năng tổ chức thực hiện công tác quản lý thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác của ngân sách nhà nước (sau đây gọi chung là thuế) thuộc phạm vi nhiệm vụ của ngành thuế trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
  2. Cục thuế có tư cách pháp nhân, con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Thiết kế logo Thuế Đồng Nai

Thiết kế logo Thuế Đồng Nai